MENU

 • nl
 • en
 • Nieuw Jaarverslag – Editie 2023!

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

  DUO for a JOB met hoofdzetel in de Stassartstraat 48 bus 4 te 1050 Elsene, België, verbindt er zich toe je privacy te beschermen tijdens de verwerking van je persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van de Europese wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, meer bepaald de Verordening (EU) 2018/1725.

  I. Inleiding

  Met dit online Privacybeleid willen we meer uitleg geven over de online informatiepraktijken die DUO for a JOB hanteert en over de keuzes die je kan maken met betrekking tot de manier waarop je gegevens – waarmee je je direct of indirect identificeert (“persoonsgegevens”) – worden verzameld en op onze website en bij persoonlijke contacten worden gebruikt.

  In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke en gebruiken we je persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onderstaande principes en met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder de GDPR.

  De GDPR is de nieuwe referentie wat gegevensbescherming betreft; de verordening heeft tot doel het kader en de praktijken met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van je persoonsgegevens te verbeteren. De reglementering van de GDPR vervangt de Verordening 95/46/EU en is sinds 25 mei 2018 van toepassing voor alle overheids- en privé-instellingen binnen de Europese lidstaten, meer bepaald voor organisaties die:

  • Goederen en diensten verlenen op de (eengemaakte) Europese markt
  • Gegevens van EU-burgers verzamelen en verwerken

  Deze Verordening is ook van toepassing op bedrijven die niet in de Europese Unie gevestigd zijn, maar die persoonsgegevens van EU-burgers verzamelen en verwerken.

  De GDPR-reglementering en de verplichtingen die deze met zich meebrengt gelden bij elke – al dan niet geautomatiseerde – verwerking van persoonsgegevens, dus voor alle informatie die betrekking heeft op een geĂŻdentificeerde of identificeerbare persoon. Een identificeerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geĂŻdentificeerd aan de hand van identificatoren, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online identificator, of aan de hand van meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van een natuurlijke persoon.

  Onder gegevensverwerking verstaat men volgens de GDPR de verzameling, inzage, opslag, bijwerking of wijziging, vernietiging en raadpleging van gegevens. Lees dit privacybeleid aandachtig om te weten wat je rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens en de manier waarop wij die verwerken.

  image

  II. Jouw toestemming

  Neem de tijd om dit Privacybeleid door te nemen alvorens gebruik te maken van onze website. Door onze website te gebruiken stem je in met de hierna vermelde manier waarop wij je gegevens verzamelen en gebruiken.

  III. Over welke gegevens gaat het en hoe worden ze verzameld?

  A. De gegevens die je ons meedeelt

  De persoonsgegevens die op het niveau van de organisatie worden verzameld zijn:

  1. De gegevens die gebruikers online meedelen maken het mogelijk hem of haar te identificeren en persoonlijk te benaderen. Afhankelijk van de situatie en het voorwerp van de toestemming van de betrokkene, verzamelt en bewaart DUO for a JOB volgende gegevens:
  • Voor- en achternaam
  • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, gebruik van social media)
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Gesproken talen
  • Locatiegegevens
  • En de resultaten van elke enquĂȘte waaraan de betrokkene vrijwillig deelneemt.

  Daarnaast omvatten de persoonsgegevens die je eventueel hebt meegedeeld in het kader van een sollicitatieprocedure via de vacaturepagina het volgende:

  • De bedrijfsnaam
  • De contactgegevens
  • De werkervaring
  • De opleidingskwalificaties
  • Beelden/foto’s
  • Het nummer van de bankrekening
  • En alle gegevens die je zelf hebt meegedeeld

  Deze gegevens worden verzameld zodra de gebruiker overgaat tot een van volgende handelingen op de website:

  • Inschrijving voor het programma
  • Solliciteren voor een job
  • Een gift doen via de website

  Bijkomende persoonsgegevens van de mentee worden ook verzameld na het toesturen per e-mail/Whatsapp van de ID-kaart/verblijfsvergunning. Zodra de identiteitsgegevens in onze database zijn ingevoerd, wordt de foto op de identiteitskaart gewist. Als de ID-kaart via Whatsapp werd doorgestuurd, dan wordt deze ook van de telefoon gewist. De gegevens worden na invoering niet langer op de telefoon bewaard.

  1. De technische kenmerken van de manier waarop de verbinding met de website tot stand komt zijn automatisch verzamelde gegevens.

  Als je naar onze website surft verzamelen we alleen incidenteel een aantal gegevens, zoals je IP-adres en/of gegevens met betrekking tot je browser of computer, alsook de laatst bezochte internetpagina waardoor we je toegang tot de website en de geschikte inhoud kunnen geven. Toch zijn er enkele pagina’s waarvoor je bijkomende persoonsgegevens dient mee te delen met het oog op registratie, om met ons contact op te nemen en om nieuwsbrieven en updates te ontvangen.

  Sommige gegevens worden met cookies verzameld. Check “VIII. Cookiescharter” om meer te weten over ons cookiesbeleid. Het is daarnaast ook mogelijk dat andere gegevens, die niet in de cookies zijn opgeslagen, worden verzameld. Deze zijn alleen zichtbaar voor het digitale team van DUO for a JOB en dan nog, alleen voor de duur dat je de website effectief bezoekt.

  B. Wat de giften betreft

  Als je via de website of door middel van een eenmalige of een regelmatig formulier een gift doet aan DUO for a JOB, dan zullen je gegevens worden opgeslagen in een databank die speciaal bestemd is voor het onderhouden van de relaties met onze donateurs. Als je een gift doet, dan worden je gegevens in onze database opgeslagen zodat we je kunnen bedanken en op de hoogte houden van onze activiteiten, en/of om een bijkomende oproep tot (eenmalige of maandelijkse giften, legaten,
) donaties te doen.

  De gegevens kunnen uitzonderlijk ook worden gebruikt voor fondsenwerving (zoals een oproep tot dringende steun).

  C. Nieuwsbrief

  De bezoekers van onze website kunnen zich inschrijven voor een nieuwsbrief. De gegevens die de bezoekers invullen zullen in onze database worden opgenomen zodat we de nieuwsbrieven kunnen versturen. Bij (niet verplichte) invoer van je geboortedatum ontvang je van ons ook nog een verjaardagsmail.

  Je kan je inschrijven op onze mailinglijst om updates te krijgen van onze activiteiten en je toestemming geven om blijvend op de hoogte gehouden te worden van alle activiteiten van DUO for a JOB.

  Wij gebruiken Mailchimp als e-mailplatform voor derden; hier worden inzichten op gedeeld. Als je je op de mailinglijst inschrijft, vragen we jouw naam, contactgegevens en werkveld. Mailchimp hanteert een apart veiligheids- en privacybeleid. Mailchimp maakt gebruik van e-mailtracking. Dat wil zeggen dat men weet wanneer je een e-mail hebt geopend en welke links je hebt aangeklikt. We gebruiken deze informatie om onze communicatie te verbeteren, en we voeren er ook algemene informatie aan toe, zoals opening- en doorklikcijfers ten behoeve van de communicatieplanning en rapportering.

  Je kan onze mailingslijst verlaten door gebruik te maken van de ‘unsubscribe / uitschrijven’ service die MailChimp onder elke e-mail aanbiedt of door met ons contact op te nemen via web@duoforajob.be

  IV. Waarom gebruiken we jouw gegevens?

  Het is voor ons belangrijk gehoor te geven aan onze gebruikers en te zorgen voor de goede werking van ons programma en onze organisatie De informatie die je ons hebt verstrekt gebruiken we dan ook om:

  • de beste ‘match’ te vinden tussen mentoren en mentees bij het opzetten van een duo.
  • een efficiĂ«ntere communicatie tussen de leden van DUO for a JOB mogelijk te maken
  • tot een statistische consolidatie te komen van de gegevens met het oog op onze rapportage (jaarverslag, thematisch verslag, beleidsbeĂŻnvloeding, enz.)
  • de kwaliteit van het programma te evalueren het potentieel van de nieuwe mentees en mentoren te evalueren
  • de kandidaten voor onze werkaanbiedingen en als vrijwilliger te evalueren
  • de nodige informatie over onze organisatie te kunnen geven

  We zullen, met je toestemming, je persoonsgegevens gebruiken om je informatie toe te sturen waarvan we denken dat deze nuttig kan zijn, met inbegrip van nieuwsbrieven en praktische gegevens. Je kan deze toestemming te allen tijde intrekken via de link “unsubscribe/uitschrijven’ of door contact op te nemen via web@duoforajob.be

  image

  V. Hoe lang houden we jouw gegevens bij?

  De gegevens van de personen die niet hebben toegestemd met de opslag van hun gegevens voor andere doeleinden dan om een antwoord te krijgen op een specifieke vraag, worden maar zolang bewaard tot ze een antwoord hebben gekregen op hun vraag. Dit kan 30 tot 60 dagen duren als het gaat om een verzoek om informatie, didactisch materiaal, aankopen, eenmalige giften of de deelname aan een bepaalde actie.

  De gegevens van personen die interesse hebben getoond voor onze acties, activiteiten en toekomstige campagnes en van personen die bij giften betrokken zijn, worden opgeslagen in overeenstemming van artikel 5 van de GDPR Verordening, namelijk voor de duur van het bewuste doeleinde en tot het moment dat de betrokkene zijn toestemming expliciet heeft ingetrokken.

  We bewaren de gegevens die we over je persoon hebben verzameld zolang als nodig voor de doeleind(en) waarvoor ze werden verzameld en dit in overeenstemming met de geldende wetgeving en met de wettige belangen van het bedrijfsleven.

  Bij het vastleggen van de duur van de gegevensopslag houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de informatie, met het potentiële risico van schade bij onrechtmatig gebruik of onthulling van de informatie, met de doeleinden van de gegevensverwerking en met de vraag of wij deze doeleinden op andere manieren kunnen verwezenlijken; tevens wordt rekening gehouden met de geldende wettelijke vereisten.

  Na afloop van de periode van mentorship volgt een 12 maanden durende opvolging van de verdere professionele ontwikkeling van de mentee. Alle persoonsgegevens zullen heel die tijd bewaard blijven.

  Om jaarverslagen en statistieken te kunnen opmaken, zullen de persoonsgegevens geanonimiseerd worden en 15 jaar lang worden bijgehouden. Daarna volgt een opschoonproces om alle ongebruikte gegevens te verwijderen.

  We stellen alles in het werk om correcte gegevens te hebben en zullen de vereiste aanpassingen uitvoeren zodra je ernaar vraagt. Laat ons weten als er onjuiste informatie staat in de verklaringen of andere berichten die je van ons krijgt. Om je persoonsgegevens te verbeteren of bij te werken, neem je best contact met ons op via de geijkte kanalen vermeld in onderstaande afdeling.

  VI. Wat zijn jouw rechten inzake gegevensbescherming?

  Als betrokkene volgens de GDPR heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

  • Inzage: behoudens een aantal uitzonderingen, heb je het recht om een kopie te vragen van de door ons verwerkte persoonsgegevens; de kopie wordt elektronisch overgemaakt.
  • Rectificatie: je hebt het recht om een aanpassing of verbetering te vragen van de onvolledige of onjuiste persoonsgegevens waarover we met betrekking tot jou beschikken.
  • Wissing: in bepaalde omstandigheden heb je het recht te vragen dat we de persoonsgegevens die we over jou verwerken zouden wissen..
  • Beperking: je hebt het recht om de beperking te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens als:
   • je van oordeel bent dat de gegevens onjuist zijn
   • onze verwerking onrechtmatig is maar je je verzet tegen de weglating van je persoonsgegevens
   • we deze gegevens niet langer voor een bepaald doel nodig hebben, maar deze toch niet kunnen wissen ten gevolge van een wettelijke of andere verplichting of omdat we deze gegevens nodig hebben in het kader van een rechtszaak
   • je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
  • Overdraagbaarheid: je hebt het recht te vragen dat we je persoonsgegevens in ons bezit overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke als:
   • het gaat om persoonsgegevens die je zelf hebt meegedeeld
   • de verwerking via geautomatiseerde processen gebeurt
   • we deze gegevens met je toestemming verwerken
  • Bezwaar: hoewel we gerechtigd zijn om je persoonsgegevens in onze wettige belangen te verwerken, heb je het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking vanwege jouw specifieke situatie. We zullen op dit verzoek ingaan tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen en rechten, of als we de verwerking voor de instelling verder dienen te verwerken
  • Intrekking van de toestemming: hoewel de verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op basis van je toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming vanuit onze website in te trekken.

  Je kan deze rechten uitoefenen door met ons contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Als je hebt toegestemd met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Als je een dergelijk verzoek formuleert, hebben we een maand de tijd om te antwoorden. Mocht je een van deze rechten willen uitoefenen, ga dan naar ‘Afdeling XI. Hoe contact opnemen?’

  VII. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wat zijn de plichten van de verwerkingsverantwoordelijke?

  De verwerkingsverantwoordelijke legt de doeleinden en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast. Hij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en je kan met hem contact opnemen via web@duoforajob.be

  De verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de bescherming van de verzamelde persoonsgegevens. Hij kan ze niet aan derden overmaken zonder de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te brengen en hij zal ze gebruiken conform de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

  De website heeft een SSL-certificaat om de gegevens en de gegevensoverdracht via de website te beveiligen.

  Een SSL-certificaat (“Secure Socket Layer” Certificate) zorgt ervoor dat er een beveiligde laag geplaatst wordt voor de gegevens die tussen de gebruiker en de website worden uitgewisseld zodat deze beveiligd zijn.

  De verwerkingsverantwoordelijke zal bovendien de gebruiker op de hoogte brengen van de rectificatie of verwijdering van gegevens, tenzij dit voor hem overdreven zware formaliteiten, kosten en procedures met zich meebrengt. Mocht de integriteit, de vertrouwelijkheid of de veiligheid van de persoonsgegevens van de betrokkene in het gedrang komen, dan zal de verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker hiervan met alle middelen op de hoogte brengen.

  image

  VIII. Cookies Charter

  De website www.duoforajob.nl maakt gebruik van cookies om een betere webservice te garanderen en gepersonaliseerde voordelen aan te bieden. In onderstaand Cookiebeleid kom je op een transparante manier te weten hoe en waarom we cookies gebruiken voor deze website.

  Wat is een cookie et waarvoor wordt een cookie gebruikt?

  Een cookie is een klein tekstbestand dat door je browser wordt opgeslagen en/of gelezen op je harde schijf of terminal (bv. uw PC, laptop of smartphone); dit bestand wordt daar door de door jou bezochte websites gezet.

  Zowat alle websites maken gebruik van cookies om beter te werken en om hun ergonomie en functionaliteit te optimaliseren. Cookies zorgen er ook voor dat de interactie met de website veiliger en sneller verloopt omdat ze je voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld je gebruikersnaam en taal) door de informatie die ze bevatten terug te sturen naar de oorspronkelijke website (interne cookies) of naar een andere website waartoe ze behoren (cookies van derden) mocht je de website later nog eens vanuit dezelfde terminal bezoeken.

  Afhankelijk van hun functie en van het doel van hun gebruik zijn de cookies opgedeeld in verschillende categorieën (zie hierna) en worden ze voor de website van DUO for a JOB gebruikt:

  • Absoluut noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat je op de website kan surfen en de basisfuncties kan gebruiken. Ze worden meestal alleen geĂŻnstalleerd als reactie op de acties die je onderneemt om toegang te hebben tot de services, zoals het inloggen in een beveiligde zone van onze website. Deze cookies zijn essentieel voor het gebruik van de website.
  • Functionele cookies worden gebruikt om je te herkennen als je onze website opnieuw bezoekt; ze maken het mogelijk om verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden, zoals het persoonlijk ontvangen en opslaan van je voorkeuren (bijvoorbeeld de taalkeuze of het gebied waar u bent). Deze cookies verzamelen anonieme gegevens en kunnen je bewegingen op andere sites dus niet traceren.
  • Analytische en performantiecookies maken het mogelijk om het aantal bezoekers van onze website te herkennen en te tellen, en ook om inzicht te krijgen over de manier waarop onze website wordt gebruikt (bijvoorbeeld welke pagina’s worden meest bekeken door de bezoekers, of internetgebruikers error-meldingen krijgen op een of andere pagina). Zo kunnen we de manier waarop onze website werkt verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de bezoekers makkelijk vinden wat ze zoeken (Google Analytics).
  • Advertiecookies of targeting cookies noteren je bezoek aan onze website, alsook de pagina’s die je hebt bezocht en de links die je hebt gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om aangepaste advertenties te laten verschijnen, rekening houdend met je interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat een advertentie wordt vertoond te beperken en om te bepalen in welke mate advertentiecampagnes doel treffen. We kunnen aldus deze informatie ook met derden (zoals adverteerders) delen.

  Wat moet je doen als je geen cookies wilt?

  Je kan je toestemming voor het gebruik van cookies te allen tijde intrekken door de instellingen van je internetbrowser aan te passen.

  Als je de cookies die op je terminal zijn opgeslagen wenst te verwijderen en je browser zo wenst te configureren dat hij de cookies weigert, kan je dit doen via de browservoorkeuren. De opties van de browser met betrekking tot de cookies vind je gewoonlijk onder “Opties/Options”, “Tools/hulpmiddelen” of “Voorkeuren/preferences’’ van de browser die je gebruikt om toegang te hebben tot deze website. Afhankelijk van het type browser, op verschillende manieren cookies uitschakelen. Om meer te weten, klik op een van volgende links:

  Opgelet: als je vanuit je browser de opslag van cookies op je apparaten weigert, dan zal je nog altijd deze website kunnen bezoeken, maar dan zullen bepaalde onderdelen of opties niet naar behoren werken.

  Meer vragen over het Cookiebeleid van DUO for a JOB?


  Heb je vragen met betrekking tot het Cookiebeleid van DUO for a JOB, aarzel dan niet om contact op te nemen met web@duoforajob.be

  Beheer cookies

  IX. Wijzigingen aan ons Privacybeleid

  We blijven onze website verbeteren en er functies aan toevoegen. Hierdoor (maar ook ten gevolge van wetswijzigingen) kan het gebeuren dat we dit Privacybeleid moeten aanpassen of updaten.

  De uitgever van de website behoudt zich het recht voor om deze aan te passen in overeenstemming met de geldende wetgeving. Het is de gebruiker dan ook aangeraden om dit Privacybeleid geregeld te raadplegen teneinde op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

  De laatste update van dit Privacybeleid dateert van 01/02/2021.

  X. Wil je contact opnemen met ons?

  oor alle vragen, problemen of klachten met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens of mocht je deze willen inzien, verbeteren of verwijderen, aarzel dan niet om contact op te nemen:

  Per mail: web@duoforajob.be

  Per post: DUO for a JOB, Stassartstraat 48, 1050 Brussel